Innkalling til årsmøte 2020

Årsmøte i BK Ski avholdes onsdag 17. juni 2020 kl. 19:00.
Sted: Møterommet i Idrettsparken

Dagsorden:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning og kontrollutvalgets beretning.
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Valg.

Forslag til årsmøtet skal være styret i hende innen 8. juni 2020.
Forslag sendes BK Ski på mail: ole.jens.brekke@ebnett.no