Innkalling til årsmøte

Årsmøte i BK Ski avholdes onsdag 30. mars 2022 kl. 19:00.
Sted: Kongsberg Idretts- og svømmehall møterom.

Dagsorden for årsmøtet er:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent(er).
3. Velge protokollfører(e).
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle idrettslagets årsberetning.
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning og kontrollutvalgets beretning.
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
12. Vedta idrettslagets budsjett.
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14. Valg

Forslag til årsmøtet skal være styret i hende innen 20.mars 2022.
Forslag sendes BK Ski på mail.
Saksdokumenter blir lagt ut på vår hjemmeside 1 uke før årsmøtet.