Innkalling til årsmøte

Årsmøte i BK Ski avholdes onsdag 2. juni 2021 kl. 19.00.
Sted: Møterommet i Skrimhallen

Dagsorden for årsmøtet er:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent(er).
3. Velge protokollfører(e).
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle idrettslagets årsberetning.
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning og kontrollutvalgets beretning.
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
12. Vedta idrettslagets budsjett.
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14. Valg.

Forslag til årsmøtet skal være styret i hende innen 20. mai 2021. Forslag sendes BK Ski på mail. Saksdokumenter blir lagt ut på vår hjemmeside 1 uke før årsmøte.